วสันตวิษุวัต(Vernal Equinox) 20/03/2557 23:57โพสต์ 18 มี.ค.57 21:40 น. : อ่าน 6471


SU
= AS/JU[180]
= CU/HA[180]= CU/KR[180]= AS/PL[-90]= MO/VE[-90]= NO/ME[-90]= ME/MA[-90]= ME/AP[-90]= MA/NE[-90]= ME/VU[45]= AS/UR[-45]= MC/KR[135]= MO/PO[-135]= VE/HA[22.5]= AS/AD[-22.5]= PL/AP[-112.5]= HA/PO[157.5]= ZE/VU[157.5]= MC/SA[-157.5]= NO/ZE[-157.5]= ZE/AP[-157.5]

MO
= HA[-135]= MA[-22.5]
= MC/PL[0]= AS/ZE[0]= SA/PO[0]= SU/HA[180]= SU/KR[180]= ME/VU[180]= NE/VU[180]= UR/CU[90]= MC/JU[-90]= NO/NE[45]= ME/AP[45]= VE/SA[45]= NE/AP[45]= JU/CU[-45]= MC/UR[-135]= AS/ME[67.5]= KR/PO[-67.5]= CU/AD[112.5]= MC/AD[-112.5]= VE/KR[157.5]

MC
= CU[90]
= MO/VU[0]= ME/UR[180]= UR/NE[180]= PL/AD[180]= AS/CU[90]= NO/VE[90]= VE/AP[90]= MO/NO[45]= MO/MA[45]= MO/AP[45]= ZE/AD[-45]= ME/PL[135]= ME/JU[-135]= JU/NE[-135]= NE/KR[-135]= NO/HA[-22.5]= HA/AP[-22.5]= AS/PO[67.5]= PL/ZE[67.5]= HA/VU[-67.5]= AS/VE[112.5]= SU/NO[112.5]= SU/AP[112.5]= SA/NE[112.5]= UR/ZE[112.5]= ME/AD[-157.5]

AS
= JU[-157.5]
= VE/MA[0]= SA/PL[0]= JU/AD[180]= KR/AD[180]= SU/ME[90]= SU/NE[90]= JU/SA[-90]= VU/PO[-90]= SA/UR[45]= MO/ZE[-45]= MA/PO[-45]= ME/HA[135]= NE/HA[135]= MO/ME[22.5]= NO/CU[-22.5]= MA/CU[-22.5]= VE/NE[67.5]= MC/NO[-67.5]= MC/AP[-67.5]= CU/VU[-67.5]= PL/KR[112.5]= MC/VU[-112.5]= SA/AD[-112.5]= ZE/KR[-112.5]= JU/UR[157.5]เห-มายัน(Winter Solstice) 22/12/2558 11:48 New Moon 12/11/2558 00:47
New Moon 14/08/2558 21:53 เห-มายัน(Winter Solstice) 22/12/2557 06:03
Solar Eclipse 24/10/2557 04:57 วสันตวิษุวัต(Vernal Equinox) 20/03/2557 23:57
New Moon 01/03/2557 Full Moon 15/02/2557 06:53
New Moon 31/01/2014 04:38 New Moon 01/01/2014 18:14
Winter Solstice 22/12/2013 00:11 New Moon 03/12/2013
Full Moon 17/11/2013 New Moon(Solar Eclipse)03/11/2013
Full Moon(Lunar Eclipse)19/10/2013 New Moon 05/10/2013
ศารทวิษุวัต 23/09/2013 Full Moon 19/09/2013
New Moon 05/09/2013

© Copyright www.UranianSoft.com All rights reserved.