ความสัมพันธ์กันในทางโหราศาสตร์ของดาไลลามะองค์ที่ 13 และ 14โพสต์ 25 ต.ค.56 02:00 น. : อ่าน 7420
 
ตามความเชื่อทางพุทธศาสนาของทิเบต เชื่อว่าองค์ดาไลลามะ จะกลับชาติมาเกิดเป็นดาไลลามะองค์ต่อไป เพื่อเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพุทธศาสนิกชนทิเบต ซึ่งตามประวัติ ดาไลลามะองค์ที่ 13 ก็จะกลับชาติมาเกิดเป็นองค์ที่ 14 ซึ่งก็จะมีวิธีการทดสอบกลั่นกรองอย่างเข้มงวดว่าเป็นจริงหรือไม่ ตั้งแต่ตอนอายุเพียง 2 พรรษา ผ่านทางการจดจำสิ่งของในอดีตชาติที่แล้ว สถานที่ ชื่อที่รู้จัก ตลอดจนบุคลิกภาพต่างๆ ที่สอดคล้องกัน รูปแบบการทดสอบมีความชัดเจนจนผู้นำเหล่าพระทิเบต ค่อนข้างเชื่อได้ว่ามีการกลับชาติมาเกิดจริงๆ
 
เรื่องนี้จึงเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจในทางโหราศาสตร์ ที่จะมาศึกษาพิจารณาดวงชะตาของทั้ง 2 พระองค์ว่ามีความสอดคล้องต้องกันอย่างไร เพราะทั้ง 2 พระองค์ดำรงตำแหน่งองค์ดาไลลามะเช่นเดียวกัน ย่อมต้องมีโครงสร้างทางโหราศาสตร์ที่สอดคล้องต้องกัน แต่ก็จะต่างกันในรายละเอียดของชีวิต เพราะเป็นทราบกันว่าในยุคสมัยขององค์ที่ 14 ทิเบตถูกยึดครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน มีการสังหารประชาชนชาวทิเบตนับล้านคน จนองค์ดาไลลามะต้องลี้ภัยมาพำนักอยู่อินเดีย และทรงได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพด้วย ทรงมีวิถีชีวิตสมัยใหม่พอสมควร ทรงสนใจวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ กลศาสตร์ควอนตัม (ทรงเขียนหนังสือชื่อ จักรวาลในหนึ่งอะตอม ซึ่งเป็นหนังสือที่แสดงทรรศนะทางวิทยาศาตร์ของพระองค์ที่น่าสนใจมากๆ) ผิดกับสมัยขององค์ที่ 13 ซึ่งทิเบตยังอยู่ในความสงบ เก็บตัวจากสังคมภายนอก แม้จะเริ่มมีสัญญาณของเหตุร้ายมาแล้ว(ในหนัง Seven Years in Tibet มีพูดถึงคำทำนายถึงความล่มสลายของ Tibet ด้วยในสมัยของดาไลลามะ 13-14 เป็นเหตุให้ทิเบตปิดตัวเองจากโลกภายนอก)
 
ในทางโหราศาสตร์การพิจารณาดวงชะตา เราอาจเริ่มจากการตั้งสมมุติฐานหลักของเรื่อง กำหนดเงื่อนไขรองๆ ที่สนับสนุนสมมุติฐาน จากนั้นตรวจสอบโครงสร้างทางโหราศาสตร์ว่าเป็นไปตามสมมุติฐานหรือไม่ เมื่อเป็นไปตามนั้น ก็อาจจะสรุปประเด็นดังกล่าวได้
 
ในกรณีที่จะพิจารณาเปรียบเทียบดวงขององค์ดาไลลามะของทั้ง 2 พระองค์เราอาจจะพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบดวง หรือที่เรียกว่าการอ่านดวงสมพงค์(Synastry) เพื่อพิจารณาความสอดคล้องกัน
 
จึงผูกดวงกำเนิดขององค์ดาไลลามะทั้ง 2 กำหนดให้ดวงองค์ที่ 13 อยู่วงในใช้สัญลักษณ์ย่อเป็น r (ไม่ทราบเวลาเกิด ตั้งให้ MC=SU) องค์ที่ 14 อยู่วงนอกใช้สัญลักษณ์ t ส่วนวงกลางจะเป็นดวงจรอายุขัย(โค้งสุริยาตร์)นับจากดวงกำเนิดของ องค์ที่ 13 จนถึงวันกำเนิดขององค์ที่ 14 (โค้งสุริยาตร์ v1=59:09)
 
 dalailama14
 
สมมุติฐานคือ เมื่อเป็นการกลับชาติมาเกิด(reincarnation) ในดวงกำเนิดทั้งสองควรจะต้องมีจุดบ่งบอกชีวิตและจิตวิญญาณสัมพันธ์ถึงกัน และบ่งบอกพื้นฐานชีวิตที่สอดคล้องกัน อย่างมีนัยยะสำคัญ
 
r = ดาไลลามะองค์ที่ 13 , t = ดาไลลามะองค์ที่ 14
 
r = t
r NO =t NO[22.5] , r MA =t MA[180]
 กิจกรรมที่สัมพันธ์ต่อกัน Connection through activities
r VE/PO =t VE/PO[90] ศาสนา ปรัชญาชีวิต
r NE/ZE =t NE/ZE[90] จินตนาการที่สร้างสรร
r ME/HA =t ME/HA[90] ความคิดที่มาจากอดีต
r PL/PO =t PL/PO[45] พัฒนาการทางจิตวิญญาณ
r ZE/KR =t ZE/KR[45] การสร้างสรรค์ที่สูงส่ง
r SA/UR =t SA/UR[45] จากแยกจากอย่างฉับพลัน
r SU/NE =t SU/NE[135] กายที่มีคุณสมบัติเป็นสื่อกลาง
r HA/PO =t HA/PO[135] วิญญาณจากอดีต
r VE+PO-MA =t VE+PO-MA[0] ศาสนกิจ ปฏิบัติตามความเชื่อถือตามศาสนาหรือปรัชญาชีวิต
 
 
Same as Planetary Pictures(Look alike)
r AR =r NO =r AR/KR , t AR =t NO =t AR/KR ผู้มีความสัมพันธ์กับการปกครองสูงสุด แห่งรัฐ
r SU =r MO/PO , t SU =r MO/PO (r ไม่ทราบเวลาเกิด MO จึงอาจคลาดเคลื่อน แต่มีแนวโน้มว่าอาจเกิดช่วงใกล้เทียง +- 2 ชั่วโมง)
r SO/PO =r CU/KR , t SO/PO =t CU/KR ผู้นำทางจิตวิญญาณสูงสุดของหมู่คณะ
r SU =r MA+VU-SU =r KR+AD-JU =r AD+PO-AP ………….
t SU =t MA+VU-SU =t KR+AD-JU =t AD+PO-AP ………….
t MO=t PO , r MO =r PO
t NO =t KR, r NO=r KR
 
Reciprocal
r SU =t SU/PO =t CU/KR , t SU =r SU/PO =r CU/KR

t NO =v1 SU , v1 NO =t SU
t PO =r SU/MO , r PO =t SU/MO
 
เมื่อพิจารณาจากดวงจรอายุขัย(โค้งสุริยาตร์) พบว่า
v1 NE =r AD[22.5] ในวังกะแบบ 0:00 ทีเดียว (NE/AD=การเปลี่ยนแปลงจากจากสภาวะหนึ่งไปสู่อีกสภาวะหนึ่ง) และ v1 NE =r AR =r KR =r NO
v1 ZE =r AD/ZE[22.5] การถือกำเนิดสู่โลก
v1 SU =r AD[45] กายสู่ผืนดิน
JUr/JUv=ADr[22.5] ความสำเร็จเมื่อมาถือกำเนิดสู่โลกใบนี้
 
อื่นๆ
t MC =v1 AR =v1 NO
t MO+SU+PO(Perch Point) = r SU
t MC/PO =r MO
t MC+PO = v2 SU
 
t JU/SA//MO =v1 JU/SA//MO[22.5|0:42], r JU+SA-MO =v1 MO[22.5|0:17]
r JU+SA-MO =t AS =v1 MO =v2 MC/MO =r AS/MO =v2 SU/MO =VXr =pMO
t JU+SA-MO =t JU =v2 SA =v1 MC =v1 SU =r NO =t NO =v2 AR/AS =r AR/MO =t MC/AS =v1 MC/SU =v2 MC/PO
v1 JU+SA-MO =t SA =t MO =t MC/AS =t MC/SU =r MC/MO =r SU/MO
v2 JU+SA-MO =r MO =t AR/MC =t SU/MO =t MC/PO
การย้ายจากบ้านหลังหนึ่งไปสู่อีกหลังหนึ่ง
 
t JU+SA-SU =r JU/SA//SU[22.5]
t JU+SA-SU =t AS =v1 MO =t AS/SU =v2 SU/MO =VXt =pMO
v1 JU+SA-SU =t JU/SA =t AR/MO =t AS/SU =VXt
v2 JU+SA-SU =t AR/SU =SolarDay
r JU/SA =t SU =v1 AR =t MC =v1 NO =v2 AR/SU
t JU/SA =t SU =t AS =v2 AR/SU =t AR/MO =v1 AR/MO =t AS/SU =VXt
 
t UR/PO =v2 UR/PO[22.5|0:44], r UR/PO =v1 PO[22.5|0:10]
r UR/PO =t AS =v2 MC/MO =t AS/SU =r AS/MO =v2 SU/MO =VXr =VXt =pMO
t UR/PO =r MO =t AR/MC =v1 AR/MC =v1 AR/SU =v2 AS/MO =t SU/MO =t MC/PO
v1 UR/PO =r AS =t MO =t MC/SU =r MC/MO =r SU/MO
v2 UR/PO =t AR/MC =t SU/MO =t MC/PO
 
t UR/NE =v1 UR/NE[45|0:20], r UR/NE =v1 UR[22.5|0:14]
r UR/NE =v1 AS =r MO =r MC/AS =v2 MC/SU =v1 MC/MO =r AS/SU =t AS/MO =v1 SU/MO
t UR/NE =v2 AR =r MC =t AS =r SU =v2 NO =v1 MC/AS =r MC/SU =t MC/MO =v1 AS/SU
v1 UR/NE =r MC =r SU =r MC/SU =t MC/MO =pMO
v2 UR/NE =r AS =t MO =t MC/SU =r MC/MO =r SU/MO
 
t ME/KR =v1 ME/KR[22.5|0:03], r KR =v1 ME[22.5|0:54]
r ME/KR =r AR/MC =t AR/AS =r AR/SU =v2 AR/MO =v1 MC/PO =Mp =SolarDay
t ME/KR =r AR/MO =v2 AS/MO =t SU/MO =t MC/PO
v1 ME/KR =r AR/MO =t SU/MO =t MC/PO
v2 ME/KR =t MC =t SU =r MC/PO
 
 
t SU/KR =r SU/KR[90|1:25], KRr/KRv=SUr[135|0:08]
r SU/KR =t MO =r AR/MC =t AR/AS =v1 AR/AS =r AR/SU =v1 MC/PO =Mp =SolarDay
t SU/KR =t AR/AS =t AR/SU =v2 AR/MO =v1 MC/PO =Mp =SolarDay
v1 SU/KR =r MO =t AR/MC =t SU/MO =t MC/PO
v2 SU/KR =t SU =r AR/AS =t AR/MO =r MC/PO
 
และ
t JU/KR//VU =r JU/KR//VU[22.5]
r JU+KR-VU =r MO =t AR/MC =v1 AR/SU =t SU/MO =t MC/PO
t JU+KR-VU =v1 VU =t AS =t SU =v2 AR/SU =v1 AR/MO =t AS/SU =VXt
v1 JU+KR-VU =t AS =pMO
v2 JU+KR-VU =t AR/AS =SolarDay
r JU/KR =t VU =v1 JU =v2 KR =v2 AR =r SU =v2 NO =t MC/MO
t JU/KR =v1 JU/KR =r VU =r NO =r AR/MO
 
จากที่ได้เขียนถึงองค์ดาไลลามะ มา 2 ตอนแล้ว ในทรรศนะของข้าพเจ้าคิดว่า ทั้ง 2 พระองค์มีโครงสร้างที่บ่งบอกในเรื่องของชีวิตและจิตวิญญาณ ที่สอดคล้องกันค่อนข้างมาก ซึ่งน่าจะพอที่ใช้เป็นต้นแบบในการพิจารณากรณีการกลับชาติมาเกิด กรณีอื่นๆต่อไป ซึ่งแน่นอนแต่ละกรณีย่อมไม่เหมือนกัน เงื่อนไขแห่งชีวิตก็แตกต่างกันไป และแน่นอนว่าการกลัีบชาติมาเกิดใหม่ ไม่ได้หมายความว่าทั้ง 2 ชีวิตจะเหมือนกัน เป็นเสมือนบุคคลเดียวกันแต่อย่างใด เพียงแต่มันเป็นจุดแห่งวิญญาณที่ต่อเนื่องกันไป เป็นการส่งผ่าน Virtual Memory เท่าั้นั้น (เรื่องของ reincarnation ต้องทำความเข้าใจในความหมายที่แท้จริงด้วย)
 
การที่มนุษย์เรามีโอกาสได้ย้ายบ้านจากหลังหนึ่งไปสู่อีกหลังหนึ่ง(JU+SA-MO,JU+SA-SU) ก็เพื่อที่จะได้พบกับบททดสอบใหม่ จนถึงที่สุดแห่งการไม่ต้องกลับมาเกิดอีก อันเป็นการหลุดพ้นนั่นเอง พระพุทธเจ้ามี ทศชาติ ฉันใด ทุกดวงจิตวิญญาณย่อมมีโอกาสแห่ง ทศชาติ นั้นเช่นกัน มันเป็นสิ่งที่เหมือนกันในเชิงอุปมา อุปไมย
 
ปล. ดาไลลามะองค์ที่ 14 ได้รับรางวัลโนเบล 10/5/1989 มีโครงสร้าง ดังนี้
 
t VE+KR-SU =r VE+KR-SU[0]
r VE+KR-SU =r KR =v2 VE/KR =r AR =v1 MC =r NO =v2 AR/AS =v2 AR/SU =r MC/PO =ASp
t VE+KR-SU =r KR =v2 VE/KR =r AR =v1 MC =r NO =v2 AR/AS =v2 AR/SU =ASp
v1 VE+KR-SU =r VE/KR =t MC =t AS =t SU =r AR/AS =r AR/SU =t MC/AS =t MC/SU =t AS/SU
v2 VE+KR-SU =t AS/MO =SolarDay
r VE/KR =v2 SU =v1 KR =v2 VE =v1 AR =t AS =v1 NO =r AR/AS =r AR/SU =v2 AR/MO =t MC/AS =v1 MC/AS =t AS/SU
v1 VE/KR =r SU =r VE =t KR =VXr =Mp
ศุกร์+โครโนส-อาทิตย์ : ความพร้อมที่จะกระทำกิจเพื่อการกุศล ได้รับรางวัลโนเบลเพื่อสันติ ได้รับความเมตตาจากรัฐหรือจากผู้บังคับบัญชา
 
หมายเหตุ สมการที่ Udo Rudolph ใช้ในบทความชื่อ Is Karla reborn in the body of Kathy ?
 
1.JU+SA-MO: Point of the own birth, leaving the body of the mother
2.MC+PO and MC/PO. The life-element in the body and out of the body
3.MC+SU+PO: Personality point. Unity between body and life-element
4.JU+SA-SO: Removal from the body,  leave the body, exit
5.NO+NE+UR: Connection with the beyond, to enter the invisible world
6.NE/AD, NE+AD: Changing the condition
7.NO/HA and NO+HA: Connection with the past


22 กรกฎาคม 2552 สุริยคราส ศึกษาเฉพาะกรณีประเทศไ.. 22 กรกฎาคม 2552 สุริยคราส ว่าด้วยดาวอังคาร(ไข้ห..
จากทฤษฎีสมคบคิด ถึงอิลลูมินาติ(Illuminati) เหตุโศกนาฏกรรมที่ปารีส ฝรั่งเศส 13/11/2558
แผ่นดินไหว M6.4 หมู่เกาะ Nicobar 08/11/2558 หมอดูพม่าทำนายอองซานซูจี ละเอียดถึงเวลาวินาที
แผ่นดินไหวชิลี M6.8 07/11/2558 ว่าด้วยเรื่อง ขยะอวกาศ 13 พ.ย.2558
เหตุเครื่องบินตกที่อิยิปต์ last contact 31/10/2.. Earthquake M7.5 northern Afghanistan, Pakistan
Stephen Hawking จักรวาลในเปลือกนัท กับความเห็นท.. กรณีศึกษาการกลับชาติมาเกิด ศึกษาด้วยโหราศาสตร์ย..
ความสัมพันธ์กันในทางโหราศาสตร์ของดาไลลามะองค์ที.. ดาไลลามะ องค์ที่ 14 ว่าด้วยเรื่องของ reincarnat..
Krishnamurti, Jeddu กฤษณมูรติ กูรูทางจิตวิญญาณแ.. รำลึก Udo Rudolph ปรมาจารย์โหราศาสตร์ยูเรเนียนย..
จากวันวิสาขบูชา สู่การค้นหาดวงชะตาของพระพุทธเจ้.. จากวันวิสาขบูชา สู่การค้นหาดวงชะตาของพระพุทธเจ้..

© Copyright www.UranianSoft.com All rights reserved.