กรณีศึกษาการกลับชาติมาเกิด ศึกษาด้วยโหราศาสตร์ยูเรเนียนโพสต์ 25 ต.ค.56 12:55 น. : อ่าน 8129
สืบเนื่องจากที่ได้เขียนรำลึกถึง Udo Rudolph ปรมาจารย์โหราศาสตร์ยูเรเนียน ว่าด้วยการกลับมาเกิดใหม่หรือกลับชาติมาเกิด (ReBorn หรือ ReIncarnation) ติดตามได้ ที่นี่
 
 
หลังจากนั้นก็มีผู้สนใจร่วมค้นคว้าต่อ คือ อ.ภารต ถิ่นคำ แห่ง AstroCalssical.com เขียนบทความไว้ที่ Payakorn.net ตามบทความนี้
 
กรณีศึกษาการกลับชาติมาเกิด
http://payakorn.net/bharot06/2009/10/19/entry-104
 
ในบทความของ อ.ภารต ได้แจ้งว่า มีแหล่งข้อมูลการกลับชาติมาเกิด(ReIncarnation) ในประเทศไทยโดยมีกรณีศึกษาหลายกรณี ติดตามได้ที่นี่
http://sites.google.com/site/reincarnationthailand/Home
 
มีกรณีศึกษาของ ต.ตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ อยู่หลายกรณีซึ่งผู้ศึกษาได้บันทึกวันเดือนปีเกิดของ กรณีศึกษาต่างๆ ทำให้น่าสนใจที่จะนำมาวิเคราะห์ในเชิงของโหราศาสตร์ยูเรเนียนได้
 
น่าเสียดายที่ไม่ได้มีการบันทึก เวลาเกิด เวลาเสียชีวิต และเวลาเกิด ทำให้ขาดข้อมูลเชิงลึกไปอีกมาก ซึ่งอันที่จริงหากจะทดลองปรับเวลาเกิดก็ย่อมกระทำได้ เพียงแต่ก็จะกลายเป็นว่าไม่ได้ใช้ข้อมูลที่เป็น Fact จริง ทำให้ความน่าเชื่อถือน้อยลงไป เพราะจะเป็นการเชื่อมโยงเหตุการณ์ให้เขากับเวลาเกิดที่ปรับ
 
ดังนั้นในกรณีศึกษานี้ จะไม่มีการปรับเวลาเกิดแต่จะต้องดวงกำเนิดเป็นดวงที่เมอริเดียนทับอาทิตย์ไป และจะไม่ให้น้ำหนักกับปัจจัยจุดเจ้าชะตาที่เคลื่อนที่เร็ว ได้แก่ เมอริเดียน(MC) ลัคนา(AS) และจันทร์(MO)
 
จากแนวทางของ Udo Rodolph ในกรณีศึกษาเรื่องของ ReIncarnation จะให้น้ำหนักกับปัจจัยทางโหราศาสตร์คือ โพไซดอน(PO) เพราะโดยความหมายแล้ว โพไซดอน เปรียบเสมือนโลกทางวิญญาณ ปัญญาญาณ ในขณะที่ เมษ(AR) คือโลกทางวัตถุทางกาย
 
โพไซดอน เป็นปัจจัยทางโหราศาสตร์ ดวงสุดท้ายในกลุ่มของ Transneptune หรือ แปลเป็นไทยใช้ว่า ดาวทิพย์ เป็นจุดคำนวณที่ใช้ในโหราศาสตร์ยูเรเนียน ซึ่งมีทั้งหมดแปดดวง ค้นพบโดย Alfred Witte สี่ดวง คือ คิวปิโด(CU) ฮาเดส(HA) เซอุส(ZE) และโครโนส(KR) และโดย Friedrich Sieggruen ค้นพบอีกสี่งดวง คือ อาพอลออน แอตเมตอส วัลคานุส และโพไซดอน(PO)
 
ด้วย Transneptune ทั้งแปดดวง ทำให้ครอบคลุมความหมายในเชิงปรัชญาทางโหราศาสตร์ครบถ้วน ในความเห็นของข้าพเจ้่าเห็นว่า ครบจนแทบจะไม่ต้องเพิ่มเติมปัจจัยทางโหราศาสตร์อื่นใดลงไปอีกให้มากเกินความจำเป็น เพราะสามารถผสมความหมายให้เกิดเป็นเรื่องราวต่างๆ ได้ครบถ้วนตามความหมายของชีวิตเลยทีเดียว เราเริ่มจาก เมษ คือโลกทางวัตถุ จนไปสิ้นสุดที่ปัจจัยสุดท้ายคือ โพไซดอน โลกทางจิตวิญญาณ
 
ย้อนกลับมาในการศึกษากรณีการการกลับชาติมาเกิดในครั้งนี้ จะใช้โพไซดอนเป็นปัจจัยหลักในการวิเคราะห์ข้อมูลกรณีตัวอย่าง เพื่อเปรียบเทียบในความเหมือนหรือแตกต่าง เพื่อที่จะให้สามารถสรุปข้อมูลในเชิงประจักษ์ แต่ด้วยเนื่องจากไม่ทราบเวลาเกิด จึงไม่ได้ได้ปัจจัยผสมเช่น MC+PO , MC/POหรือ อื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับ MC AS และ MO แต่คงจะใช้ปัจจัยผสมเช่น SU/PO , SU+PO หรืออื่นๆแทน
 
จากการตรวจสอบแล้วพบว่า มีความเหมือนหรือสมคล้อยกันในกรณีตัวอย่างอยู่ค่อนข้างมากเหมือนกัน ในพระเคราะห์สนธิที่เกิดขึ้นของกรณีตัวอย่าง อันเกี่ยวเนื่องกับ PO พอจะสรุปเป็น จุดดอิทธิพลที่น่าสนใจดังนี้
 
SU/PO : อาทิตย์/โพไซดอน : วิญญาณของเจ้าชะตา ปัญญาของกายสังขารนั้น กายสังขารที่มีวิญญาณหรือกายทิพย์
AR+SU-PO : เมษ+อาทิตย์-โพไซดอน = วิญญาณ กายทิพย์
SU+PO-NE : อาทิตย์+โพไซดอน-เนปจูน = ไม่มีความแจ่มกระจ่างทางจิต ความสับสนวุ่นวายของจิต ความยุ่งเหยิง วิญญาณซึ่งอยู่ในสภาพสับสนวุ่นวาย
SU+PO-AP : อาทิตย์+โพไซดอน-อาพอลลอน = ประสบการณ์เกี่ยวกับการแสดงผลร่วมกันระหว่างกายกับวิญญาณ มีสหายจิตใจตรงกันหรือผู้ร่วมสุขร่วมทุกข์หลายคน มีความรู้แจ้งในวิทยาการแขนงหนึ่ง ประสบความสำเร็จในสาขาวิทยาศาสตร์ทางจิต
SU+PO-HA อาทิตย์+โพไซดอน-ฮาเดส = วิญญาณสกปรกและความสกปรกของจิต ปรัชญาชีวิตที่พ้นสมัย รู้สึกเบื่อระอาในปรัชญาชีวิตอย่างหนึ่ง
 
หมายเหตุ คำแปลดังกล่าวยกมาตรงๆ จากคัมภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิ ซึ่งเราอาจพิจารณาตีความหมายให้เชื่อมโยงกับเรืองราวได้ อาทิเช่น SU+PO-NE อาจแปลว่า สภาพวิญญาณที่ล่องลอย หรือ SU+PO-HA อาจแปลว่า วิญญาณที่มาจากอดีต
 
จะเห็นว่าเราใช้ปัจจัยที่มีส่วนผสมของ SU/PO หรือ SU+PO ซึ่งพบข้อมูลที่น่าสนใจซึ่งมีความสมคล้อย(conformable) หรือสมมาตร(Symmetry) จะขอสรุปในแต่ละกรณี โดยจะพยายามสรุปให้สั้นที่สุด เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นเอาไว้ค้นคว้าต่อไป
 
1. สมหมาย เจริญพร้อม อ 26/04/2509 12:17:22 นครสวรรค์ 15N42,100E08,7
ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต อา 09/04/2532 23:00:00 สระบุรี 14N32,100E55,7
เกิดใหม่เป็น วรวัฒน์ เจริญพร้อม พฤ 13/05/2536 12:15:48 นครสวรรค์ 15N42,100E08,7
 
t AR+SU-PO =v1 AR+SU-PO[22.5] =r AR
r AR+SU-PO =r AR/SU =SolarDay
 
t SU+SA-PO =r SU+SA-PO[22.5] =r SU =v1 MO =v1 NO =v2 AR/SU
v1 SU+SA-PO =r AR/SU =SolarDay
 
t NO+CU-PO =v2 NO+CU-PO[22.5] =r SU
r NO+CU-PO =t SU =r NO =v1 AR/MO
 
t SU+PO-NE =r SU/PO//NE[22.5] =v1 SU =r AR/SU =SolarDay
v1 SU+PO-NE =t NO =r AR/MO =t SU/MO =r SU/PO
 
t KR+PO-AR =v1 KR/PO//AR[22.5] =v2 AR/MO =r SU/MO =v2 SU/PO
r KR+PO-AR =r SU =v1 MO =v1 NO =v2 AR/SU
 
t KR+PO-VE =v2 KR/PO//VE[22.5] =r SU
r KR+PO-VE =t MO =t NO =r AR/MO =v1 SU/MO =r SU/PO
 
t SA/VU//PO =v1 SA/VU//PO[22.5] =r AR =r SU/MO =v2 SU/PO
r SA+VU-PO =t AR/MO =v2 AR/MO =r SU/MO
 
t SU/PO//AP =v2 SU+PO-AP[135] =r AR =v1 AR/SU =r SU/MO =v2 SU/PO
r SU+PO-AP =t SU =r NO =v1 AR/MO
 
t NO/HA//PO =v2 NO/HA//PO[180] =v2 AR/MO =r SU/MO =v2 SU/PO
r NO+HA-PO =r AR/SU =v2 SU/MO =t SU/PO
 
t SU/PO//HA =v1 SU+PO-HA[90] =r MO =v1 SU/MO =t SU/PO
r SU+PO-HA =v1 AR/SU =v2 SU/PO
 
2. สายนต์ เต็มหัตถ์ พ 06/04/2509 12:22:06 นครสวรรค์ 15N42,100E08,7
ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต จ 15/02/2536 12:33:39 นครสวรรค์ 15N42,100E08,7
เกิดใหม่เป็น ฤทธิไกร โนนน้อย ศ 28/05/2536 12:16:42 นครสวรรค์ 15N42,100E08,7
 
t SU+KR-PO =r SU+KR-PO[45] =r SU =v1 AR/MO =v2 SU/MO =r SU/PO
v1 SU+KR-PO =r SU/MO =t SU/MO =t SU/PO
 
t UR+PL-PO =r UR+PL-PO[180] =r AR
v1 UR+PL-PO =r MO
 
t AR+NE-PO =r AR+NE-PO[45] =t SU =r NO =t NO =v1 AR/SU
v1 AR+NE-PO =r SU =t AR/MO
 
t SU+AP-PO =r SU+AP-PO[45] =v1 SU =t SU/PO=v1 SU/PO
 
t NO+CU-PO =v1 NO+CU-PO[22.5] =r AR/MO
r NO+CU-PO =r NO =v2 AR/MO
 
t SU/PO =v1 SU/PO[45] =r SU/MO =t SU/MO =t SU/PO
r SU/PO =r SU =v1 AR/MO =v2 SU/MO =r SU/PO
 
t SU+SA-PO =v2 SU+SA-PO[22.5] =r SU/PO=pMO =SolarDay
r SU+SA-PO =v1 NO =r AR/MO =v2 SU/PO
 
t SU+PO-NE =v2 SU+PO-NE[22.5] =t MO =r AR/SU
r SU+PO-NE =v1 AR =r MO =v2 AR/SU =v1 AS/MO
 
t SU+PO-VU =v2 SU/PO//VU[90] =v1 AR =r MO =v2 AR/SU =v1 AS/MO
r SU+PO-VU =t SU =v1 NO =r AR/MO =v2 SU/PO
 
t SU+PO-AD =v2 SU/PO//AD[180] =v1 SU =t SU/PO=v1 SU/PO
r SU+PO-AD =t MO =v1 MO =r AR/SU
 
t PO/PO//UR =r PO+PO-UR[22.5] =v2 AR =v1 SU =v1 SU/PO=SolarDay
v1 PO+PO-UR =t MO =r AR/SU
 
t SU/UR//PO =v1 SU/UR//PO[90] =r AR =v2 MO
r SU+UR-PO =t MO =v1 MO =r AR/SU =t AR/SU
 
t AD/AD//PO =v2 AD+AD-PO[22.5] =v1 NO =r AR/MO =v2 SU/PO
r AD+AD-PO =v1 SU =SolarDay
 
t SU+PO-HA =r SU+PO-HA[22.5] =v1 AR/SU =v2 SU/PO
v1 SU+PO-HA =r SU =r SU/PO
 
3. สามารถ สุวรรณราช ศ 29/03/2517 12:24:29 นครสวรรค์ 15N42,100E08,7
เสียชีวิตด้วยมะเร็งปอด จ 15/02/2536 12:33:39 นครสวรรค์ 15N42,100E08,7
เกิดใหม่เป็น พงศธร ศรชัย อา 05/09/2536 12:18:15 นครสวรรค์ 15N42,100E08,7
 
t SU+SA-PO =r SU+SA-PO[22.5] =r SU =r MO =v2 AR/SU =v1 AS/SU
v1 SU+SA-PO =t SU =t MO =r AR/SU =t SU/MO
 
t KR+KR-PO =r KR+KR-PO[22.5] =t SU =v1 SU =t MO =v1 MO =r AR/SU /MO
v1 KR+KR-PO =r AR
 
t SU+AP-PO =r SU+AP-PO[22.5] =r NO =t AR/MO
 
t SU+PO-NO =r SU+PO-NO[180] =r NO =r AR/MO =v1 SU/MO =r SU/PO =pMO
 
t UR+NE-PO =r UR+NE-PO[22.5] =r MO =v2 AR/SU =t SU/PO
v1 UR+NE-PO =r AR/SU /MO
 
t UR+PL-PO =r UR/PL//PO[22.5] =v1 AR =v2 NO =v2 AR/MO =r SU/MO =v2 SU/PO
v1 UR+PL-PO =r MO =t SU/PO
 
t SU/PO =v1 SU/PO =r SU =r MO =v2 AR/SU =t SU/MO
r SU/PO =r NO =r AR/MO =t AR/MO =v1 SU/MO =r SU/PO =pMO
 
t SU+PO-HA =v1 SU/PO//HA[22.5] =r MO =v2 AR/SU =t SU/PO
r SU+PO-HA =r AR =t NO =v1 AR/SU =v2 SU/MO
 
t SU/PO//AR =v1 SU+PO-AR[45] =t AR/MO
r SU+PO-AR =r MO =v2 AR/SU =t SU/PO
 
t NO/NO//PO =v1 NO/NO//PO[22.5] =t AR/MO =r SU/PO
r NO+NO-PO =r SU =v2 AR/SU =v1 AS/SU
 
t KR/PO//NE =v2 KR/PO//NE[45] =r SU =r MO =t SU/MO =t SU/PO
r KR+PO-NE =v2 AR/MO =r SU/MO =v2 SU/PO
 
t SU+PO-NE =v1 SU/PO//NE[22.5] =v2 AS =v2 AR/MO
r SU+PO-NE =t SU =v1 SU =t MO =t SU/MO
 
t PO+PO-SU =v1 PO/PO//SU[45] =v2 MC =v2 SU =v2 MO =v1 NO =v1 AR/MO =v1 SU/PO
r PO+PO-SU =r AR/MO
 
4. ศิริ ใจเร็ว อา 17/04/2503 12:19:07 นครสวรรค์ 15N42,100E08,7
ถูกยิงเสียชีวิต พฤ 23/09/2519 22:00:00 นครสวรรค์ 15N42,100E08,7
เกิดใหม่เป็น เทเวศน์ เรียบสัมพันธ์ ส 29/04/2521 12:16:52 นครสวรรค์ 15N42,100E08,7
 
t SU+UR-PO =r SU+UR-PO[90] =r AR/SU =t AR/MO =pMO
v1 SU+UR-PO =r MO
 
t UR+AD-PO =r UR+AD-PO[90] =r AR/SU =t AR/MO =v1 SU/MO =pMO
v1 UR+AD-PO =r MO =t SU/PO
 
t PO+PO-UR =v1 PO/PO//UR[0] =r AR =v2 SU/MO
r PO+PO-UR =r SU =v1 MO =t NO =r AR/MO
 
t NO+NO-PO =v2 NO/NO//PO[0] =v2 MC =v2 SU =r MO =v2 AR/MO =t SU/MO
r NO+NO-PO =r AR/SU =v1 SU/MO =pMO
 
t NE+KR-PO =v2 NE/KR//PO[22.5] =v2 MO =t AR/MO =v1 SU/MO
r NE+KR-PO =r MO =v2 AR/MO =SolarDay
 
t SA+VU-PO =v2 SA/VU//PO[135] =t SU =r NO =v1 SU/PO
r SA+VU-PO =v2 AR/SU =r SU/MO =r SU/PO
 
t SU/PO//AR =v1 SU+PO-AR[180] =v1 AR =t SU =r NO =v1 SU/PO
r SU+PO-AR =v2 AR/SU
 
t SU+PO-NE =r SU/PO//NE[180] =t MO
v1 SU+PO-NE =r SU/PO
 
t SU+PO-HA =r SU+PO-HA[0] =t NO =v2 SU/PO
v1 SU+PO-HA =r SU/PO
 
5. ครูบัวไข หล่อนาค อา 01/05/2470 06:08:00 พิจิตร 16N26,100E21,7
เสียชีวิต ถูกยิงที่ท้ายทอย อ 23/01/2505 07:10:00 พิจิตร 16N26,100E21,7
เกิดใหม่เป็น ชนัย ชูมาลัยวงศ์ ศ 13/10/2510 12:05:07 พิจิตร 16N26,100E21,7
 
t KR+KR-PO =r KR+KR-PO[45] =r MO =t MO =v2 SU/MO =t SU/PO
v1 KR+KR-PO =r SU/MO =t SU/MO
 
t AR+NE-PO =r AR+NE-PO[90] =v2 AR/MO =v2 SU/PO
v1 AR+NE-PO =r AR/MO =t AR/MO =r SU/PO
 
t UR+AD-PO =v1 UR+AD-PO[180] =r AR/MO =t AR/MO =r SU/PO
r UR+AD-PO =v2 AR/MO =t SU/MO =v2 SU/PO
 
t PO+PO-NE =v1 PO+PO-NE[22.5] =r SU/MO
r PO+PO-NE =r MO =v2 SU/MO =t SU/PO
 
t UR+PL-PO =v2 UR+PL-PO[22.5] =r NO =SolarDay
r UR+PL-PO =r SU =r AR/MO =v1 SU/MO
 
t UR+NE-PO =v2 UR+NE-PO[0] =r SU =t SU =r AR/MO =r SU/PO
r UR+NE-PO =v1 MO =v2 AR/MO =r SU/MO =v2 SU/PO
 
t SU+SU-PO =v2 SU+SU-PO[22.5] =r SU
r SU+SU-PO =v1 MO =r SU/MO
 
t SU+PO-VU =v2 SU+PO-VU[45] =r SU =t SU =r AR/MO =r SU/PO
r SU+PO-VU =v1 MO =v2 AR/MO =r SU/MO =v2 SU/PO
 
t AR+SU-PO =v2 AR+SU-PO[22.5] =r AR =SolarDay
r AR+SU-PO =r SU =v1 SU/PO
 
t KR+PO-VU =r KR/PO//VU[90] =v1 SU =r NO =r AR/SU =v1 AR/MO =v1 SU/PO =SolarDay
v1 KR+PO-VU =t AR/MO =r SU/MO
 
t SU+AP-PO =v2 SU/AP//PO[22.5] =r AR =v1 SU =r NO =r AR/SU =SolarDay
r SU+AP-PO =r AR/SU =v1 AR/MO =v1 SU/PO
 
t SU/PO//AR =r SU+PO-AR[22.5] =v2 AS =r SU =t SU =v2 NO =r AR/MO =v1 SU/MO =r SU/PO
v1 SU+PO-AR =r AR/SU
 
t SU/PO//AP =r SU+PO-AP[90] =v2 AS/MO
v1 SU+PO-AP =r AR
 
t SU+PO-NE =r SU+PO-NE[90] =t NO =v2 MC/MO
v1 SU+PO-NE =t SU/PO
 
t SU/PO//HA =r SU+PO-HA[90] =v1 AR/SU =r SU/MO =t SU/MO
v1 SU+PO-HA =t AR/MO =SolarDay
 
ปิดท้ายด้วยกรณีของ Karla และ Kahty ของท่าน Udo Rudolph โดยศึกษาในเงื่อนไขเดียวกัน(เป็นกรณีเดียวที่ทราบเวลาเกิดจริง)
 
Karla อา 10/12/2465 08:45:00 Hamburg, Germany 9E59,53N33,1,0
Death ศ 03/05/2545 03:00:00 Hamburg, Germany 9E59,53N33,1,1
Kathy Birth อ 22/11/2548 23:15:00 Castiglione del lago, Italy 12E3,43N7,1,0
t AR+UR-NE =r AR+UR-NE[180] =r AR =v2 AR/SU =r SU/MO =t MC/PO =VXt
v1 AR+UR-NE =t SU =r AR/SU
 
t SU+PO-AR =r SU+PO-AR[22.5] =v1 AS =v1 AR/MC =t AR/AS =t AR/SU =r AR/MO =r MC/SU =v2 AS/MO =v2 SU/MO =VXv1 =pMO =SolarDay
v1 SU+PO-AR =t AR/MO =r AS/MO =r SU/MO
 
t SU+PO-VU =r SU+PO-VU[22.5] =v1 AS =v1 AR/MC =t AR/AS =r MC/SU =t MC/MO =v2 SU/MO =v1 MC/PO =pMO
v1 SU+PO-VU =r AR =r SU/MO
 
t NO+CU-PO =r NO+CU-PO[90] =v2 AR/AS =v1 AR/MO =v1 MC/SU =r SU/MO
v1 NO+CU-PO =r NO =r AR/AS
 
t UR+UR-PO =r UR+UR-PO[45] =v1 AS =v1 AR/MC =t AR/SU =r AR/MO =r MC/AS =r MC/SU =t AS/MO =v2 AS/MO =v2 SU/MO
v1 UR+UR-PO =t AR/MC =t AR/MO =r AS/MO =r SU/MO
 
t UR+NE-PO =r UR+NE-PO[135] =v1 MO =v1 AR/MC =t AR/SU =r AR/MO =r MC/AS =t MC/AS =t AS/MO =v2 AS/MO =VXv1
v1 UR+NE-PO =t AR/MC =t AR/MO =r AS/MO
 
t PO+PO-MO =r PO+PO-MO[90] =r MC =t AR/MC =t AR/MO =v1 AR/MO =v1 MC/AS =r AS/MO =r SU/MO
v1 PO+PO-MO =r NO =VXt
 
t SU+SU-PO =v1 SU+SU-PO[22.5] =r AR/AS =r AR/SU
r SU+SU-PO =r AR =v2 AR/AS =v2 AR/SU =v1 MC/SU =r SU/MO
 
t SU+AP-PO =v1 SU+AP-PO[90] =t AR/MC =t AR/MO =r AS/MO
r SU+AP-PO =v1 MO =v1 AR/MC =t AR/SU =r MC/AS =t MC/AS =r MC/SU =t AS/MO =v2 AS/MO =VXv1 =ASp
 
t NO+NO-PO =v1 NO+NO-PO[90] =t MC/SU =r AS/SU =t SU/MO
r NO+NO-PO =v1 AR =r NO =r AR/AS =r AR/SU =v2 AS/SU =v1 SU/MO =v2 MC/PO
 
t NO+HA-PO =v1 NO+HA-PO[22.5] =t SU =r MO =t AS/SU =VXr
r NO+HA-PO =r AR =v1 MC =r MC/MO =t MC/PO =VXt
 
t UR+KR-PO =v1 UR+KR-PO[22.5] =r SU =t MC/SU =t SU/MO =ASp
r UR+KR-PO =v1 AR =t SU =r AR/SU =t AS/SU
 
t PL+PL-PO =v1 PL+PL-PO[22.5] =r NO =r AR/AS
r PL+PL-PO =t AR/MC =v2 AR/AS =t AR/MO =v1 AR/MO =v1 MC/SU =r AS/MO =r SU/MO
 
t PO+PO-UR =v1 PO+PO-UR[0] =r MC/AS =t MC/AS =t AS/MO =ASp
r PO+PO-UR =t SU =r MO =r AR/MC =v2 MC/AS =v1 MC/MO =t AS/SU =VXr
 
t PO+PO-NE =v1 PO+PO-NE[180] =t AR/SU =r AR/MO =r MC/AS =t MC/AS =t AS/MO
r PO+PO-NE =r MO =v2 AR/MO =v2 MC/AS =v1 MC/MO =t AS/SU =VXr
 
t UR+AD-PO =v2 UR+AD-PO[90] =r MC =t AR/MC =t AR/MO =r AS/MO =Mp
r UR+AD-PO =r SU =v1 MO =t MC/AS =t AS/MO =v2 AS/MO =VXv1 =ASp
 
t KR+PO-MA =v2 KR+PO-MA[22.5] =r SU =t MC/SU =r AS/SU =t SU/MO =r MC/PO
r KR+PO-MA =v1 AR =t SU =r AR/SU =v2 AS/SU
 
t VU+VU-PO =v2 VU+VU-PO[135] =r MC/MO =t MC/PO =VXt
r VU+VU-PO =r MC =t MC =v1 SU =t MO =t MC/MO =v2 MC/MO =Mp
 
t PO+PO-SU =v2 PO+PO-SU[180] =r SU/MO
r PO+PO-SU =v1 AS =v1 AR/MC =t AR/SU =r AR/MO =t MC/AS =r MC/SU =t MC/MO =v2 SU/MO
 
t SU+KR-PO =r SU/KR//PO[135] =r MC =v1 SU =t AR/MC =v2 MC/MO =r AS/MO =Mp
v1 SU+KR-PO =r NO =r AR/AS
 
t UR+AP-PO =r UR/AP//PO[22.5] =v2 MC =r SU =v1 MO =v1 AR/SU =r MC/AS =t MC/AS =t MC/SU =t AS/MO =t SU/MO =ASp
v1 UR+AP-PO =r NO =r AR/AS
 
t KR+PO-SU =r KR/PO//SU[22.5] =v2 NO =v2 AR/AS =t AR/MO =v1 AR/MO =v1 MC/SU =r AS/MO =r SU/MO
v1 KR+PO-SU =t SU =r MO =t AS/SU =VXr
 
t SU+PO-HA =v1 SU/PO//HA[0] =r AS =t AS =t NO =v1 NO =r AR/MC =v2 AR/MO =v2 MC/SU =t AS/SU =r MC/PO
r SU+PO-HA =v1 AS =v1 AR/MC =t AR/AS =t AR/SU =r AR/MO =r MC/AS =v2 AS/MO =v2 SU/MO =VXv1
 
t JU+UR-PO =v1 JU/UR//PO[22.5] =v1 MC =v2 MO =r MC/MO =t MC/PO =VXt
r JU+UR-PO =r AR =v2 AR/SU =r SU/MO =t MC/PO =VXt
 
t AR+SU-PO =v2 AR/SU//PO[135] =v2 NO =t AR/MC =v2 AR/AS =v1 AR/MO =v1 MC/SU =r AS/MO =r SU/MO
r AR+SU-PO =v1 AS =v1 AR/MC =t AR/AS =t AR/SU =r AR/MO =r MC/SU =v2 SU/MO =v1 MC/PO =pMO =SolarDay
 
t UR+PL-PO =v2 UR/PL//PO[0] =r AR =v2 NO =t AR/MC =v2 AR/AS =v1 AR/MO =v1 MC/SU =r AS/MO =r SU/MO
r UR+PL-PO =r SU =v1 MO =v1 AR/SU =t MC/SU =r AS/SU =t SU/MO =ASp
 
t KR+PO-ZE =v2 KR/PO//ZE[90] =v1 AS =v1 AR/MC =t AR/AS =t AR/SU =r AR/MO =r MC/SU =v2 SU/MO =VXv1
r KR+PO-ZE =r AS =r MO =v2 AR/MO =v2 MC/AS =v1 MC/MO =t AS/SU =VXr
 
t KR/KR//PO =v1 KR+KR-PO[180] =r AS =t AS =r MO =t NO =v1 NO =r AR/MC =v2 AR/MO =v2 MC/AS =v2 MC/SU =t AS/SU
r KR+KR-PO =t AR/MC =t AR/MO =v1 AR/MO =v1 MC/AS =v1 MC/SU =r AS/MO =r SU/MO
 
t SU/SA//PO =r SU/SA//PO[0] =v1 MC =v2 MO =v2 AR/MC =r MC/MO =v1 AS/MO =VXt
v1 SU+SA-PO =t AR/MC =t AR/MO =r AS/MO =Mp
 
t SU/PO//NE =v2 SU/PO//NE[180] =v1 AS =v1 AR/MC =t AR/SU =r AR/MO =r MC/AS =t MC/AS =r MC/SU =t AS/MO =v2 AS/MO =v2 SU/MO =VXv1
r SU+PO-NE =v1 MC =r MC/MO =t MC/PO =VXt
 
t PO/PO//NO =v2 PO/PO//NO[22.5] =v1 AR =t SU =v2 SU =r AR/SU =v2 AS/SU =v2 MC/PO
r PO+PO-NO =t SU =r MO =r AR/SU =v1 MC/MO
 
จากกรณีศึกษาทั้ง 6 กรณี จะพบว่ามีพระเคราะห์สนธิที่เกิดจาก ส่วนผสมของ SU PO ในทุกกรณีค่อนข้างมากและมีบางสมการ พบในทุกกรณีตัวอย่างเช่น SU+PO-NE , SU+PO-HA จึงนับว่าข้อมูลน่าสนใจมาก ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าข้าพเจ้าจะเชื่อ คำบอกเล่าเกี่ยวกับการกลับชาติมาเกิดทั้งหมด โดยเฉพาะเรื่องของภาพในนรก สวรรค์และอื่นๆ ยังน่าสงสัยอยู่ และพบว่าบางกรณีโครงสร้างดาวยังบอกถึงความคลุมเครือ ไม่ชัดเจนอีกด้วย
 
แต่ก็นับว่าน่าสนใจแล้ว เราอาจพอที่จะสรุปให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อใช้ในการตรวจสอบกรณีศึกษาต่างๆ ว่าหากมีการกล่าวอ้างเรื่องการเกิดใหม่ เราอาจใช้โหราศาสตร์มาช่วยตรวจสอบข้อมูลดูว่า มันสมคล้อยกับกรณีศึกษาที่ได้รวบรวมไว้หรือไม่
 
เสียดายว่าไม่มีข้อมูลเรื่องเวลาเกิดจริงของกรณีศึกษาในประเทศไทย ไม่งั้นจะสามารถลงลึกไปได้มากกว่านี้อีกมาก
 
คงต้องทิ้งไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อนำไปสู่การค้นคว้า เรื่องนี้จริงจังต่อไป สมกับคำว่า UR+AP-PO : โหราศาสตร์แห่งจิตวิญญาณ


22 กรกฎาคม 2552 สุริยคราส ศึกษาเฉพาะกรณีประเทศไ.. 22 กรกฎาคม 2552 สุริยคราส ว่าด้วยดาวอังคาร(ไข้ห..
จากทฤษฎีสมคบคิด ถึงอิลลูมินาติ(Illuminati) เหตุโศกนาฏกรรมที่ปารีส ฝรั่งเศส 13/11/2558
แผ่นดินไหว M6.4 หมู่เกาะ Nicobar 08/11/2558 หมอดูพม่าทำนายอองซานซูจี ละเอียดถึงเวลาวินาที
แผ่นดินไหวชิลี M6.8 07/11/2558 ว่าด้วยเรื่อง ขยะอวกาศ 13 พ.ย.2558
เหตุเครื่องบินตกที่อิยิปต์ last contact 31/10/2.. Earthquake M7.5 northern Afghanistan, Pakistan
Stephen Hawking จักรวาลในเปลือกนัท กับความเห็นท.. กรณีศึกษาการกลับชาติมาเกิด ศึกษาด้วยโหราศาสตร์ย..
ความสัมพันธ์กันในทางโหราศาสตร์ของดาไลลามะองค์ที.. ดาไลลามะ องค์ที่ 14 ว่าด้วยเรื่องของ reincarnat..
Krishnamurti, Jeddu กฤษณมูรติ กูรูทางจิตวิญญาณแ.. รำลึก Udo Rudolph ปรมาจารย์โหราศาสตร์ยูเรเนียนย..
จากวันวิสาขบูชา สู่การค้นหาดวงชะตาของพระพุทธเจ้.. จากวันวิสาขบูชา สู่การค้นหาดวงชะตาของพระพุทธเจ้..

© Copyright www.UranianSoft.com All rights reserved.